Aasta 2022

Aasta 2022

Uus tuleb õiteehtes 🎉🌺🌴🌺🎉
2022. aasta saab olema Inimkonna suur verstapost.
Armsad!
Gregoriuse kalendri aasta 2022, saab olema suureks eraldajaks, Uue Maa ja Vana Maa vahel. Ülestõusvad hinged selles praeguses kehastuses, mäletavad igavesti, et nad olid siin ja olid osa sellest sündmusest. Reaalaja marker koputab meie uksele. Õnnelikud on kõik need, kes ei säästnud oma jõupingutusi, et siia jõuda. Alandlikud ja südamelt puhtad, saavad lõpuks ometi võimaluse oma aja jooksul külvatu vilju lõigata.
2022. aasta ei tule kõigile ühtviisi hea või halb, sest see kohaneb täielikult igaühe südametunnistusega ja kujuneb selle järgi. Seetõttu on täiesti normaalne, et üks osa inimkonnast saavutab positiivseid tulemusi, samas kui teine ​​osa lõikab ainult raskusi ja probleeme. Mõned näevad uusi uksi avanemas, samas kui teistel on viimasedki uksed nina-alt sulgumas.
Pidagem siinkohal meeles, et kõik, mis ligi tõmbub, on kooskõlas iga teadvusega. Külgetõmbeseadus määrab kõik. Kristuse Tähendamissõna võtab hästi kokku selle, mis kujuneb välja aastal 2022: “Igaühele tema tegude järgi”.

 

Vaatamata tavapärasele virisemisele, et midagi ei muutu; et miski ei muutu paremaks; et kaos on aina intensiivsem… ja palju muid narratiive neilt, kellel pole silmi näha ega kõrvu kuulda, on järgmine aasta helde kõigile neile, kes on andnud oma panuse Uue Maa üles ehitamiseks. Kes nisu külvasid, see ka lõikab nisu. Kes aga umbrohtu külvasid, see lõikab ise umbrohu seemneid.

 

Nii mõnigi kord on varasemates tekstides öeldud, et igaüks ehitab oma reaalsust ise. Seetõttu ei tohiks me eeldada, et teised seda meie eest teeksid. Ka siin, sõnumite lugejate seas, näeme nii palju nutuseid kommentaare, et midagi ei juhtu. Jah, nendega, kes ei ole teadlikud, ei juhtu midagi ja nad ei tee ise ka midagi – selleks, et muutustesse panustada, neile kaasa aidata.

 

Samuti räägiti, et muutused toimuvad alati seestpoolt väljapoole ja et igaühel on oma lüliti, mis käivitab tema muutuste alguse. Oodata, et keegi seda teie eest teeks, on ressurss, mida te kunagi ei saa/mis nii ei käi ja selliselt ei tule. Ning nii püsibki see kaeblemine alati sama: “nad räägivad, nad räägivad, aga midagi ei juhtu”. Ja tegelikult ei juhtugi nende puhul midagi.

 

Heidame väikese tagasivaate kõigele, mis on viimase 8-9 aasta jooksul (ammendavalt!) toimunud.

 

2010. aastal muudeti Maa ajaskaalat. Vana Armageddoni liin “jäeti vanarauaks” ja kehtestati sujuv üleminek. Ja see polnud kingitus Ülevalt; see sai toimuda tänu piisavale arvule kehastunud hingedele, kes tegid piisavalt, et energia jõuaks vajaliku sagedustasemeni, mis seda võimaldaks. Selliselt peatati ega saa enam kunagi teoks, kõik varasemad ennustused selle tsükli lõpu kohta. Vähemalt ei toimu see nii, nagu ennustati.
2012. aastal sisenes Maa täielikult footonivöösse ja keskpäikeselt tulev intensiivne valgus algatas nihke Maa energias ja kõiges, mis seda asustab. Seal algas meil Veevalaja ajastu. 4 aastat kohanes kõik loomulikul kujul, nii et siin valitses teatav tuulevaikus.
2016. aastal algas dekonstruktsiooni faas. Jah, samas aegruumis ei saa luua uut teost ilma vana maha lammutamata. Kõik tuli kaskaadina ja 2018. aastaks olid lammutustööd tehtud. Kuigi füüsiliste silmadega pole võimalik näha, siis energeetiliselt see kõik täpselt nii juhtuski. See on põhjus, miks paljud midagi ei märka.

 

2019. aastal algas rekonstrueerimisperiood. 3 aastat pandi kõike uuesti kokku ja katsetati, et nüüd saaks selle Planeedi Ülemineku etapi sulgeda. Uued süsteemid on kasutamiseks valmis. Miski ei jää enam varju nagu varem. Seetõttu saab 2022. aasta pöördepunktiks. Kõigele viidatakse kui: enne või pärast 2022. aastat.

 

Niisiis me läheme sellesse suurepärasesse 2022. aastasse! TAASSÜNNI AASTA! Jah, sest Vana Maa maetakse lõpuks maha! Selle asemele ilmub Uus Maa. Ilmselgelt leidub keegi, kes ootab mingit maagiat/nõidust… nagu viskaks jõululaupäeval elutoast vana diivani välja ja tooks uue sisse. Päris nii see ei käi. Uus Maa kerkib esile ja avaldub kunagi varem nähtud kujul, kuid õigel ajal, kuna see on planeet.
Rekonstrueerimist märkab tõepoolest suur osa inimkonnast. Siin on meil tingimused järgmiste sündmuste avaldumiseks. Sündmused tulevad järjest ja kui nad tulevad, saavad hinged, kes pärivad Uue Maa, teada, mis tegelikult toimub ja miks.

 

Sellest saab ka tingimusteta armastuse aasta. Uued tunded, uued emotsioonid ja uus arusaam kõigest. Koostöö avaldub kõikjal ja nähtavalt. Võistlus ebaõnnestub kõigil tasanditel, kus seda viljeletakse. Lõpuks ilmneb ka vana Maa käsu puhastamine ja eemaldamine.

 

Nagu keegi on varemgi öelnud: “aasta 2023 on aeg, mil 2022. aastat meenutatakse”. Kindlasti on see suurepärane tsüklite jagaja.
On normaalne kuulda kedagi ütlemas, et “see või too juhtub alles 200 aasta pärast või tuhande aasta pärast.” Peame nõustuma, sest 2/3 inimkonna jaoks avanevad uued võimalused alles nüüd ja siit edasi.
Soovitus on 2022. aastal mitte kokku põrkuda/konkureerida/vastanduda. Raskusi on neil, kes pole samal sagedusel. Aidake seda, kes teilt abi palub ja tehke seda avatult, omakasuta, armastuse ja kaastundega. Austage teiste piiranguid. Ignoreeri kriitikat ja solvanguid. Pidage meeles, et kõik me oleme ühes sagedusalas, aga kahte ühesugust hinge pole olemas. On hingerühmi, millel on ühilduvad häälestused kuid mitte kunagi ei asu nad täpselt samal sagedusel.
Kaastunne, tingimusteta armastus ja austus, avatud koostöö, on enimnõutud omadused aastal 2022. Teie tegevused määravad praegu ehitatava ja loodava, töö kvaliteedi.

 

Vital Frosi.
✨Namaste!✨
THE GREAT MARK OF HUMANITY WILL BE THE YEAR 2022.
Beloved!
The year 2022 of the Gregorian calendar will be the big divider that will separate New Earth from the Old Earth. The souls that will rise in this current incarnation will remember for eternity that were here and were part of this event. The true marker of a time is knocking on our door. Happy will be all those who did not measure efforts in order to get this far. The meek and pure of heart will finally have the opportunity to reap the fruits of their sowing over time.
The year 2022 will not be equally good or bad for everyone, as it will fully adjust according to each and every one’s awareness. So it will be absolutely normal for a part of humanity to get the positive results, while another party, only reap hardship and problems. Some will see the doors opening, while others will have closed doors right in front of them.
Let us remember here that everything attracted will be in accordance with each conscience. The Law of attraction will be the determinator of everything. The parable of the Christ summarizes well what will come in 2022: ′′ Each one according to his works “.
Despite the customary whining that nothing is changing; nothing is improving; that chaos is increasingly intense, and so many other narratives of those who have no eyes to see and no ears to hear, the coming year will be generous to all those who did their part to build a New Earth. Those who sow wheat will harvest wheat. Already those who sowed jewel, will harvest from their own seeds.
So many times in previous texts it has been said here that everyone builds their own reality. So we shouldn’t expect others to do it for us. Right here among the message readers, we see so many tearful comments that nothing happens. Yes, nothing happens for those who aren’t aware, and do nothing to contribute the changes.
It has also been said that changes always happen inside out, and that everyone has their own key, which triggers the start of changes. Waiting for someone to do this for you is a resource that will never come. And so, crying is always the same: ′′ they talk, they talk but nothing happens “. And indeed, for these, nothing will happen.
Let’s do a little restrospect of everything that has been exhaustively put here in the last 8-9 years.
In 2010 Earth Timeline was changed. The old Armageddon line was scrapped and a smooth Transition was stipulated. And that wasn’t a gift from Alto; it was thanks to the sufficient number of incarnate souls that did enough to make energy reach a necessary level of frequency that allowed it. This way all previous predictions regarding the end of this cycle will not happen. Not at least the way they were predicted.
In 2012 the Earth entered the photon belt, and the intense light coming from the Central Sun began to change Earth’s energy, and everything that dwells therein. The Age of Aquarius began there. For 4 years, everything has been adapting naturally, so there’s been a little calm around here.
In 2016, the relaxation phase began. Yes, you can’t create a new piece in the same space, without demolishing the old house. Everything came in cascade, and by 2018, demolition was complete. Even though it wasn’t possible to see with the physical eyes, energy is exactly how it all happened. This is the reason many don’t understand.
In 2019 the period of rebuilding began. For 3 years everything has been reassembled and tested so that this stage of Planetary Transition can now be closed. New Systems are ready to go into operation. Nothing else will be a shadow than it used to be. Therefore, the year 2022 will be the waters divider. Everything will be referred to as the before or after 2022.
And then let’s enter this great year 2022! THE YEAR OF REBORNING Yes, for the Old Earth will finally be a burial! A New Earth appears instead. Obviously, someone expects a magician, like they’re going to take an old couch out of the room and put a new one on Christmas Eve. Not quite like that. The New Earth will emerge and manifest as never seen before, however, in due time, for it is a Planet.
Rebuilding will indeed be noted by a large portion of humanity. We will then have the conditions so that upcoming events can manifest. They will come in sequence and as they come, the souls that will inherit the New Earth, will know what is actually happening and why.
It will also be the year of unconditional love. New feelings, new emotions and new understanding of each thing. Cooperation will manifest itself in a visible way. Competition will fail at every level where it is practiced. Finally, cleaning and removing the old command from Earth will also be more apparent.
As someone has said before: ′′ the year 2023 will be a time when 2022 will be remembered “. Surely, the great divider of Cycles.
It’s normal to hear someone say that this will only happen for 200 years, or a thousand years from now. We must agree, because for 2/3 of humanity, only further will there be new opportunities.
The recommendation is to NOT GO INTO CONFRONT in 2022. There will be difficulties for those not on the same frequency. Help him who asks for help, and does it with love and compassion. Respect the limitation of others. Ignore the criticism and offenses. Keep in mind that each one is in a frequency band, and there are no two souls alike. There are groups of souls with compatible tunes, but never on the same frequency.
Compassion, unconditional love and respect, the most demanded things in 2022. Your actions will determine the quality of the work you will build now.
I am Vital Frosi and my mission is to clarify.
Namaste!
#JÄLGI MEID INSTAGRAMIS