An invitation into New Earth

Morfogeneetilised väljad

Morfogeneetilised väljad

Loomulikud algjoonised, “morfogeneetilised väljad” ja ilu

Kuigi mõned inimesed Valgustöötajate seas muretsevad endiselt tugevalt oma välise välimuse pärast, ei pea tõusjad kaua muretsema. Igal eluvormil Universumis on põhiplaan ja isegi mõned Maa teadlased püüavad seda nähtust valgustada. Üks neist on Rupert Sheldrake, kes esindab “morfogeneetiliste väljade” teooriat – kuigi seda peetakse sageli pseudoteaduseks, kuna inimesed ei peaks sellest teadma, on see tegelikule tõele üsna lähedal.

Isegi Piiblis on levinud lause, et inimesed on loodud „Jumala näo järgi”. Iga inimese plaan on täiuslik – aga miks näevad nii vähesed inimesed välja nagu jumal või jumalanna? Inimeste ebatäiuslike vormide põhjuseks on sageli energeetiliste parasiitide põhjustatud saastumine – teie põhiplaan on tugevalt moonutatud, mis on alanud palju enne teie tegelikku sündi. Kuigi parasiidid ja olendid on inimestele täiesti hoomamatud, on enamik inimesi uppunud nendesse nähtamatutesse parasiitidesse ning need moonutavad ja korrastavad aktiivselt teie morfogeneetilist välja halvemaks. Seega, kuna implantaate praegu puhastatakse, edenevad mõjutatud inimesed pidevalt veidi paremateks vormideks.

See töötab isegi, kuigi teie keha ei kasva enam. Mida väiksem on teie morfogeneetilise välja moonutamine teie ümber, seda paremini teie keha paratamatult vormi võtab. Põhimõtteliselt, kui moonutusi poleks, areneksid inimesed üsna kiiresti jumala ja jumalanna sarnaseks. See moonutus on ka põhjus, miks Valgusjõududesse kuuluvate kõrgemate tulnukate vaatenurgast peetakse enamikku inimestest pigem deemonliku välimusega. Paljud uimastitarbijad või vaimsete kogemustega inimesed teatasid ka, et tajuvad kõiki inimesi enda ümber deemonlikena. Selle deformatsiooni põhjuseks on implantaadid, deemonlikud olendid ja üldised parasiitide olendid, millesse enamik inimesi on uppunud. Põhimõtteliselt iga inimese ümber on pidevalt parasiitide parved, eriti pea ümber, kontsentratsioonid, mis samuti takistavad tugevalt teie põhilist ja sisemist arusaamist ja intelligentsus. Need parasiidid ei takista ainult teie hinge ja kõrgema mina väljendumist, vaid need parasiidid moonutavad ka teie füüsilist välimust alates eostumisest.

Implantaatide puhastamisega arenevad tõusjad paratamatult oma täiuslikku vormi. Isegi asjad, mida ei saa teaduslikult ravida ega muuta, võivad paraneda, mida kaugemale te oma tõusmise teel tõusete ja mida rohkem implantaate puhastatakse.

Eelmises postituses mainiti, et varased inimesed on põhimõtteliselt võimelised uuesti kasvama ja isegi kuju muutuma. See kehtib ka kõrgemale tõusjate kohta, neil on esmalt väga vähe parasiite, mis takistavad nende täiuslikku vormi. Kõrgemad saavad isegi oma plaane kohandada ja oma kehad kiiremini nendeks kasvatada – mis on põhimõtteliselt kuju muutmine (shapeshifting).

Seetõttu ei tohiks sa tõusujana kindlasti oma keha ja välimuse pärast nii palju muretseda, sest sa saad oma tõusmises automaatselt ilusamaks, proportsionaalseks oma pikkusega.

Natural blueprints, ‘morphogenetic fields’ and beauty

While some people among the Lightworkers still heavily worry about their outward physical appearance, the ascendants will not have to worry for long. Every lifeform in the universe has a blueprint and even some scientists on the Earth strived to shine light onto that phenomenon. One of them was Rupert Sheldrake who claimed the theory of ‘morphogenetic fields’ – while this was oftentimes regarded as pseudoscience as humans should not know about it, it is quite close to the actual truth.

 

Even in the Bible there is the popular phrase that humans were built in the ‘image of God’. The blueprint every human has is perfect – however why do so few humans actually look like a god or a goddess? The reason for the imperfect forms humans oftentimes display is the parasitic contamination – your blueprint is heavily distorted, beginning far before your actual birth. While the parasites and entities are completely unperceivable for humans, most humans are drowned in these invisible parasites and those are actively distorting and rearranging your morphogenetic field for the worse. So, as implants are being cleared at this time, affected humans will grow into slightly better forms constantly.

 

That even works although your body is not growing anymore. The less distortion of your morphogenetic field is around you, the better your body will take form inevitably. Basically if there were no distortions, humans would pretty fast develop into a god- and goddess-like appearance. This distortion is also why most humans are rather seen as having a demonic appearance from the viewpoint of the higher aliens who are part of the Lightforces. Many people high on drugs or in spiritual experiences also reported that they were perceiving all humans around them as demonic. The reason for that deformation are the implants, demonic entities and overall parasitic beings which most humans are drown in. There are swarms of parasites basically around every human constantly, especially around the head, there are concentrations which also heavily hinder your basic and intrinsic understanding and intelligence. They do not just hinder the expression of your soul and higher selves, these parasites also deform your physical appearance since conception.

With the clearing of implants, ascendants therefore will inevitably develop into their perfect form. Even things that could not scientifically be healed or reform might heal the farther you rise in your ascension and the more implants are cleared. In a previous post it was mentioned that the early human traitors are basically able to regrow and even shapeshift easily. This will be the case for the higher ascendants as well, they will first-off have very few parasites hindering their perfect form. The higher ones will even be able to adjust their blueprints and regrow their bodies into them faster – which is basically shapeshifting.

Therefore, as an ascendant, you should definitely not be worried about your body and appearance that much, as you will get more beautiful, proportional to your height in your ascension automatically.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

INVITATION TO NEW EARTH